Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 305
การควบคุมโดยชีววิธี
BIOLOGICAL CONTORL
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประวัติ และขอบเขตของการควบคุมโดยชีววิธี คุณสมบัติและข้อควรคำนึงของตัวควบคุม การทดลอง การขยายพันธุ์ และตรวจสอบก่อนการนำไปใช้ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้น และการใช้จุลินทรีย์ และตัวห้ำในการควบคุมโดยชีววิธีและสิ่งแวดล้อม
The historical develelopment and scope of biological control, biological characteristics of biological control agents; Introduction, culture and establishment programme; The use of parasites, pathogens; and predators as biological control agents;
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 202
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940