Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 306
ปฏิบัติการการควบคุมโดยชีววิธี
BIOLOGICAL CONTROL LABORATORY
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาทของตัวเบียน ตัวห้ำ และเชื้อโรคในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศัตรูตามธรรมชาติและโฮส นักศึกษาทุกคนจะต้องไปศึกษางานภาคสนาม และงานพิเศษเพิ่มขึ้น
The role of parasites, predators and pathogens in biological control of insect pests and weeds.The relationship between natural enemies and hosts. Field trips and special projects are required.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 305 หรือรายวิชาร่วม 319 305
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940