Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 315
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ENVIROMENTAL BIOLOGY
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะสมดุลในระบบนิเวศในธรรมชาติ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อความคงตัวของสังคม คุณสมบัติและความกว้างของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในประเทศไทย การเกิดมลพิษและแนวทางการควบคุม
Dynamic equilibrium in natural ecosystem, influences of environmental disturbance upon community stability, diversity and other characteristics; adaptation to environmental changes of living organisms, biological environmental problems occuring in
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 202
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940