Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 317
หลักมูลมลพิษทางอากาศ
FUNDMENTALS OF AIR POLLUTION
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ส่วนประกอบที่สำคัญของมลพิษทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ ชั้นบรรยากาศ แหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศ ประเภทของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การวัดสารมลพิษทางอากาศ การควบคุมทางวิศวกรรมสำหรับสารมลพิษทางอากาศ และมีการดูงานนอกสถานที่
Elements of air pollution, meteorogy, atmosphere, sources of air pollutants, classification of air pollutants, effects of air pollutants, measurement of air pollutants, control of particulates and gaseous pollutants. Excursion is required.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 212
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940