Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 318
ปฏิบัติการหลักมูลมลพิษทางอากาศ
FUNDMENTALS OF AIR POLLUTION LABORATORY
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ภาคปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาควบคู่ไปกับรายวิชา 319 317 หลักมูลมลพิษทางอากาศ มีการฝึกภาคสนามและมีการศึกษาดูงานปฏิบัติการนอกสถานที่
Practical study air quality analysis to accompany the course 319 317 Fundamental of Air Pollution. Field trips and excursion required.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 317 หรือรายวิชาร่วม 319 317
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940