Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 331
ขยะและขยะอันตราย
SOLID WASTES AND HAZARDOUS WASTES
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ส่วนประกอบของขยะ แหล่งของขยะ ระบบรวบรวม และระบบการทิ้งและการกำจัดขยะในรูปแบบต่างๆ กระบวนการทางชีววิทยาของการกำจัด ศักยภาพในการนำขยะจากการอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ การจัดการขยะในเขตชุมชนและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ความหมายของของเสียอันตราย กฎหมายและข้อ
The composition of wastes, sources of solid wastes, collection systems and alternatives for treatment and disposal; biological of treatment processes, potential for salvage and reuse of industrial wastes; urban solid wastes management and basic of cost
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 212
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940