Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 401
นิเวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล
LAND ECOLOGY AND REMOTE SENSING TECHNIQUE
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แผนและนโยบายการพัฒนาในเชิงนิเวศวิทยาภาคพื้นเน้นหนักด้านข้อมูล พื้นฐานสิ่งแวดล้อมในชนบท รวมทั้งการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยขน์ในด้านการเกษตร การปศุสัตว์ ป่าไม้และการปลูกป่าทดแทน และแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ การวิเคราะห์การใช้พื้นที่ภายใต้อิทธิพลภาวะสังคมและ
The extensive planning and development policy in terms of land ecology with emphasis on various aspects of basic environmental data in rural areas. Land use patterns in agriculture, animal form, vegetation and replantation, and human settlements will be
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 202
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940