Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 402
ปฎิบัติการนิเวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล
LAND ECOLOGY AND REMOTE SENSING TECHNIQUE LABORATORY
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปฏิบัติการภาคสนามตามหัวข้อที่สอดคล้องกับวิชา 319 401 นิเวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิคการสำรวจระยะไกลโดยเน้นหนักในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกรณีศึกษาปัญหาพิเศษ
Field laboratory study corresponding to the topics in the course 319 401 Land Ecology and Romote Sensing subject with special case studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 401 หรือรายวิชาร่วม 319 401
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940