Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 403
ปักษิณวิทยาสำหรับนักสิ่งแวดล้อม
ORNITHOLOGY FOR ENVIRONMENTALISTS
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทนำ (วิวัฒนาการ ทำความรู้จักนก ปักษีวิทยาในปัจจุบัน) ผิวหนัง ขนนก กระดูก กล้ามเนื้อ การบินและการปรับตัวเพื่อการบิน ระบบทางเดินอาหาร อาหารและอุปนิสัยในการกินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาทสมองและฮอร์โมนพฤติกรรม การอพยพ นิเวศวิทยา การอนุรักษ์
Introduction (evolution, learning about bidrs, ornithology today) skin, feathers, bones, muscles, flight and adaptation for flight, digestive system, food and feeding habits, respiratory system, circulatory system, nervous system, brain and homones,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 202
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940