Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 404
ปฏิบัติการปักษิณวิทยาสำหรับนักสิ่งแวดล้อม
ORNITHOLOGY FOR ENVIRONMENTALISTS LABORATORY
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ลักษณะภายนอกของนก กายวิภาคของนก การหาจำนวนประชากร ความเหมือนของชุมชนนกในสถานที่ต่างๆ อนุกรมวิธาน
External morphology of birds, anatomy of birds, population cencus, similarity of bird communities in various places, and taxonomy of birds.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 403 หรือ รายวิชาเรียนร่วม 319 403
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940