Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 405
นิเวศวิทยาของสัตว์ป่า
WILDLIFE ECOLOGY
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทนำ ปัจจัยที่สัตว์ป่าต้องการในการดำรงชีพ ผลผลิตของสัตว์ป่าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิต ปัจจัยที่ทำลายสัตว์ป่า สัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การศึกษาสภาพนิเวศวิทยาของสัตว์ป่านอกสถานที่ 2-3 ครั้ง
Introduction, factors that wildlife need for their living, productivity and factors that influence, it. Factors that destroy wildlife sanctuaries, principles of wildlife conservation and management. Two or three excursions on wildlife ecology studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 202
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940