Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 411
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ระบบสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ กระบวนการพื้นฐานในการพํฒนาโครงการทางสิ่งแวดล้อม การบริหาร นโยบายการจัดการ และการวางแผนสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อโครงการพัฒนา การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมเมื่อมีผลกระทบ
Environment and development , environmental system and analysis, basic process in environmental project development, environmental administrative, policy and planning, environmental management, appropriate technology for a development project , public
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 212
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940