Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 414
ปฏิบัติการการบำบัดของเสียทางชีววิทยา
BIOLOGICAL WASTE TREATMENT LABORATORY
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปฏิบัติการป้องกัน การควบคุมและการกำจัดของเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับหัวข้อในวิชา 319 413 การกำจัดของเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยา มีการศึกษานอกสถานที่
Practical study of biological disposal and treatment of wastes to accompany the course 319 413 Biological Waste Treatment. Field trips are required.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 413 หรือรายวิชาร่วม 319 413
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940