Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 415
กฏหมายสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL LAWS
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวนโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับการพิทักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันมลพิษ และปัญหาในเรื่องนั้นๆ
National policy on the environment and natural resources protection, laws and regulations about policy and environmental management, natural resources conservation, pollution prevention and their related problems.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 211
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940