Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 416
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมาย หลักการ และกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เทคนิค วิธีการ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวม
Definition, principles and processes of environmental impact assessment, leading to natural resources and environment impact, techniques, methods, and ways to write report on, impact analysis, index and law concerning environmental impact assessment,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 211
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940