Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 417
พลังงานและการอนุรักษ์
ENERGY AND CONSERVATION
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แหล่งที่มา ประเภทและทางที่ใช้ประโยชน์ของพลังงานประเภทต่างๆ สถานการณ์ทางด้านพลังงานของโลกและประเทศไทย ปัญหาที่เกิดจากการใช้พลังงงานและแนวทางการแก้ปัญหา นโยบายและแผนทางด้านพลังงานของประเทศไทย พลังงานสำหรับอนาคต และการอนุรักษ์พลังงาน
Sources, types and the ways of energy usage. The energy situation of the world and Thailand. The problems form the usage of energy and the solution. The policy and plan of energy in Thailand, energy for the future and the energy conservation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940