Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 492
โครงการวิจัย
RESEARCH PROJECT
2 (0-6-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การวิจัยและการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาหัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ การเขียนข้อเสนอโครงการและการวางแผนการทำงาน การวิพากษ์วรรณกรรม การทดลองปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
Research and analysis of problems pertaining to environmental science and ecology, study of a research topic proposed by the student and agreed by the project advisor, writing a research proposal and research planning, lterature review, experimens,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940