Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 494
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วิจัยและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา การเขียนโครงการและการวางแผนการทำงาน วิพากษ์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการทดลองปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเพื่อก่อเกิดความชำนาญ หรือศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ของงานวิจัยนั้นๆ ที่มีมูลฐาน
Research and analysis of problems pertaining to environmental science and ecology, writing of research proposals and research planing, literature review and basic experimental practice to gain experience or feasibility study of research project based upon
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี โดยความเห็นชอบของภาควิชา
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940