Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 712
ชีววิทยาของน้ำเสีย
WASTEWATER BIOLOGY
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาโครงสร้างทางด้านชีวภาพและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลต่อสภาพของน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมลพิษของน้ำ การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของแหล่งน้ำที่เกิดมลพิษ กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้ มีการศึกษาภาคปฏิบัติและ
Study of biological structure and other related factors influencing characteristics of natural water body;factors effecting water pollution;biological changes of polluted water body;biological wastewater treatment proceses and their applications;practical
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940