Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 713
วิทยาศาสตร์บรรยากาศ
ATMOSPHERIC SCIENCE
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
องค์ประกอบวงจรและอายุของวงจรของบรรยากาศปฏิกิริยาโฟโตเคมีคัลในบรรยากาศและนวัฒกรรมทางเคมีของบรรยากาศในชั้นสตราโตสเฟียร์ เคมีของบรรยากาศในชั้นโทรโปสเฟียร์ เคมีของบรรยากาศที่เป็นเฟสน้ำ เคมีของบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
Atmospheric composition, global cycles and lifetime, atmospheric photochemistry and chemical kinetics, chemistry of troposphere, chemistry of atmospheric aqueous phase, atmospheric chemistry and vlimate change.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940