Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 714
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายของยาพิษและเป็นพิษ, สารเป็นพิษและสารมลพิษ, รูปแบบของสารเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม, ธรรมชาติทางเคมีของสารเป็นพิษ, สารเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น โลหะหนัก, สารประกอบโลหะอินทรีย์, สารฆ่าศัตรูพืช, สารพิษที่ไม่ใช่สารประกอบอินทรีย์,
Meaning of poison and toxic, toxicants and pollutants, forms of toxic substances in the environment, chemical nature of toxicants, Some important toxicants in the environment, such as heavy metals, organometallic compounds, pesticides
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940