Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 801
นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม
BEHAVIORAL ECOLOGY
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการทางนิเวศวิทยา การเลือกสรรโดยธรรมชาติ และพฤติกรรมสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อ เกณฑ์การตัดสินใจของตัวห้ำ การอยู่รวมเป็นกลุ่ม สังคมแมลงเศรษฐกิจ ปัญหากลยุทธป้องกันศัตรูตัวห้ำ การต่อสู้ป้องกันตัวห้ำ นิเวศวิทยาของเพศ
Principle of ecology, natural selection and social behavior, predator and prey relationship, decisions rules for predators , living in groups, the economics of insect society, evolutionary problems of anti-predator defense strategies in space
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940