Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 802
นิเวศวิทยาชุมชน
COMMUNITY ECOLOGY
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ชุมชนชีวภาพ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในชุมชนชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของชุมชนชีวภาพและการเปลี่ยนแปลง เมตาบอลิซึมของชุมชน ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และการจัดชุมชน การวิเคราะห์ระบบ และนิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ
Biotic community, relationships between living organisms and environment. The nature of biotic community change. Community metabolism, species diversity and community organization, system analysis and evolutionary ecology.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940