Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 803
นิเวศวิทยาของมนุษย์
HUMAN ECOLOGY
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของสังคมมนุษย์ ซึ่งรวมปัญหาประชากร ความจุของพื้นที่ดินในการรองรับทรัพยากร พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ อิทธิพลโดยตรงของมลพิษต่อสังคมและการเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์เนื่องจากสภาวะแวดล้อม
Problem and solutions of human which includes population, resource, carrying capacity of land, energy and natural resources. carrying; direct effects of pollution on society and changing behavior toward the environment.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940