Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 804
นิเวศวิทยาของป่าไม้
FOREST ECOLOGY
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โครงสร้างของป่า ชนิดของป่า สภาพแวดล้อมของป่า วัฏจักรในพืชและสัตว์ตามฤดูกาล การกระจายตัวและการสถาปนาของเมล้ดพืช การงอกของเมล็ดและการเจริญ การอนุรักษ์ ความสัมพันธ์ของสัตว์และพืชของป่า มีการศึกษา ภาคสนามและมีการทำโครงการศึกษา
Forest structure; types of forest environmental climate; seasonal cycles in plants and animals; seed dispersal and seedling establishment; growth of seedling into trees; forest civiculture and civigenesis; plant and animal relationship;
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940