Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 811
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
INTERGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญและองค์ประกอบของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบ ISO ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน กรณีศึกษาที่ใช้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
The importance and components of an environmental management system; environmental laws, environmental policy and planning; current environmental management standards in the ISO system and a case study using EMS in a
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940