Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 812
การประเมินสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เทคนิคในการประเมินสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน คือ ทรัพยากรทางกาย ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต การประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การวิเคราะห์วงจรชีวิต การนำความรู้การประเมินสิ่งแวดล้อมไปใช้กัการประเมินผลกระทบ
Techniques to assess the environment in 4 aspects; physical resources, biological resources, human and quality of life value, and quality of life value. risk assessment, acceptable risk, life cycle analysis and application of
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940