Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 814
การจำลองแบบทางสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MODELING
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนะนำการสร้างแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆของสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการเทคนิคการสร้างแบบจำลอง การใช้การได้ของแบบจำลอง ฝึกปฏิบัติแบบจำลองสิ่งแวดล้อมที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้นิยมในปัจจุบัน มีการศึกษาปฏิบัติการแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
Introduction to environmental modeling, relationship between environmental system, making an environmental model; validation of the model. Practise of current computerized environmental modeling.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940