Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 891
สัมมนา 1
SEMINAR I
1 (0-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หัวข้อทางนิเวสวิทยาหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน เป็นต้น นักศึกษาต้องจัดทำรายงานในหัวข้อที่กำหนดและนำเสนอประกอบการอภิปราย สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก(1)
Individual study of environmental science of ecology topics to gain skill and experience (e.g. solving environmental problems in the government or private sectors etc). Students have to make areport on the given topic for prentation and discussion.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940