Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 892
สัมมนา 2
SEMINAR II
1 (0-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หัวข้อทางนิเวศวิทยาหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหาที่เหมาะสมด้วย การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการอภิปรายกลุ่ม เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหานั้น มีการทำรายงานรวมของปัญหานั้น เสนอผลงาน และตอบคำถามระหว่างการเสนอผลงานนั้น
Group study a current ecological or environmental problem; creation of approgpriate solutions to solve the problem from a basic data study and from group discusion. Reporting, presenting and answering questions during the presentation are required.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940