Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
320 101
ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน
MICROCOMPUTER AND APPLICATIONS
2 (2-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนะนำให้รู้จักระบบคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ทั้งด้านฮาร์ดแวร์สถาปัตยกรรมของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และการนำมาเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย บรรยาย และฝึกการปฏิบัติการ วิธีการใช้งานโปรแกรมควบคุมระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ และวิธีการเขียน
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940