Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
320 772
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
LAND RESOURCES AND ENVIRONMENT
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายของทรัพยากรที่ดิน องค์ประกอบของทรัพยากรที่ดิน การสำรวจทรัพยากรที่ดิน คุณภาพและคุณลักษณะของที่ดินและความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
Definition of land resources , components of land resource , land resource survay , qualities and characteristics of land as related to environments , landuse and landuse planning , information system for land resource and environment analysis , land and
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940