Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
322 724
การออกแบบและวิเคราะห์เชิงวัตถุ
OBJECT-ORIENTED DESIGN AND ANALYSIS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กระบวนการทัศน์เชิงวัตถุ ชั้น วัตถุ ความสัมพันธ์ทางสังคม ทางการใช้แบบจำกัดและแบบสืบทอด ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเชิงข้อมูลกับเชิงพฤติกรรม การถกปัญหาแบบรูปการออกแบบระบุทิศทางวัตถุและความสัมพันธ์ของการออกแบบวิทยาการศึกษาสำนึก กรณีศึกษาจากเขตการใช้งานหลาก
Object-oriented paradigm,classes,objects,association relationship,usage relationship,containment relationship and inheritance relationship,relationship between methodologies based on the data driven approach and the behavioral approach,discussion of
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940