Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
322 732
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC COMMERCE
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ส่วนประกอบเทคโนโลียหลักและมาตรฐานที่สนับสนุนการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุกิจและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงของสารสนเทศ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Main technological elements and standards supporting the provision of electronic commerce services, business models and their patents,information security,related law of electronic commerce.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940