Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
322 733
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
DATABASE SYSTEMS AND DESIGN
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นแนะนำ รูปแบบข้อมูลและภาษา ทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การจัดระเบียบแฟ้ม การประมวลผลข้อคำถาม การควบคุมภาวะพร้อมกัน การย้อนกลับและการกู้คืน บูรณภาพและความต้องกัน ทัศนะการทำให้เกิดผล ความมั่นคงของฐานข้อมูล เทคนิคการทำให้เกิดผลสำ
Introduction to DBMS concepts,data models and languages,relational database theory,file organization ,query processing, concurrency control,rollback and recovery,integrity and consistency,and view implementation,database security,implementation techniques
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940