Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
322 734
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทประธานฝ่ายสารสนเทศ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานฝ่ายสารสนเทศและการจัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมการและการพัฒนาแผนหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Roles of information technology, roles of chief information officer, information technology strategies, chief information offer and management of information technology department,preparation and development of information technology master plans.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940