Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
324 322
ภูมิศาสตร์ของดิน
Soil Geography
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คำจำกัดความของดิน องค์ประกอบของดิน หน้าตัดดิน ปัจจัยและกระบวนการในการกำเนิดดิน อนุกรมวิธานดินและการทำแผนที่ ภูมิสัณฐานและดิน การกระจายของดินและสารสนเทศเกี่ยวกับประเทศไทย
Soil definition and composition; soil profile; soil forming factors and process; soil taxonomy and mapping; geomorphology and soils; soil distribution and information concerned in Thailand.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รองศาสตราจารย์ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และอาจารย์สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940