Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
324 421
การวางแผนการใช้ที่ดินขั้นแนะนำ
Introduction to Land Use Planning
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ที่ดิน หน่วยที่ดิน การบ่งชี้และการจำแนกการใช้ที่ดิน การจัดการที่ดิน ธรรมชาติและขอบเขตการวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ขั้นตอนในการวางแผนการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาการวางแผนการใช้ที่ดิน
Land, land unit, land use identification/classification, land management, nature and scope of land use planning, planning process, step in land use planning, case study of land use planning.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี *324 201, *324 322
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รองศาสตราจารย์ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และอาจารย์สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    คำจำกัดความของที่ดิน หน่วยที่ดิน การสำรวจทรัพยากรที่ดิน 6 0
    ระบบจำแนกและมาตรฐาน 6 0
    แนวคิดของการวางแผนการใช้ที่ดิน 6 0
    กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน 9 0
    ขั้นตอนในการวางแผนการใช้ที่ดิน 9 0
    การวิเคราะห์ระบบการวางแผนการใช้ที่ดิน 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940