Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
331 750
พันธุศาสตร์สำหรับครู
Genetics for Teachers
3 (2-3-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ โครงสร้าง หน้าที่ และความต่อเนื่องของข้อมูลทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การศึกษาพันธุศาสตร์โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นตัวอย่าง เช่น พืชและสัตว์พื้นเมืองเป็นต้นแบบ และพันธุศาสตร์เชิงการอนุรักษ์

             

 Basic knowledge in Genetics, structure, function and continuity of hereditary information, genetics in daily life, the emphasis in local resources as a model such as local plants and animals and conservation genetics.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940