Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
356 713
เทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
LABORATORY TECHNIQUESS IN MEDICAL SCIENES
2 (0-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและเทคนิคต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครอบคลุมถึงจริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย เทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมี ชีววิทยาระดับโมเลกุล จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและ/หรือ เภสัชวิทยา
Principle and laboratory techniques in medical sciences including research ethics, basic techniques in biochemistry, microbiology, immunology, parasitology, pathology, anatomy, physiology and /or pharmacology
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
เป็น เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Module 1 Principles of basic laboratory practice 0 27
    Module 2 Molecular biology techniques 0 21
    Module 3 Microbiological techniques 0 21
    Module 4 Immunological techniques 0 21
    Module 5 Parasitological techniques 0 21
    Module 6 Histology and pathology techniques 0 21
    Module 7 Electron microscopic techniques 0 21
    Module 8 Electrophoresis and chromatography 0 21
    Module 9 Techniques in physiology 0 21
    Module 10 Techniques in pharmacology 0 21
 
รวม
0 216


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940