Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
356 714
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE RESEARCH METTHODOLOGY
3 (2-3-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการ รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวสถิติวิเคราะห์เชิงปฏิบัติที่เหมาะสมในวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ
Principles, research design and methodology in medical science research, practical and appropriate biostatistical analysis in medical sciences, including various presentations of research outco
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ และเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction 1 0
    Research methodology 4 6
    Review literature and internet 2 6
    How to write the research proposal 2 3
    Research design, data collections and recording 3 3
    Biostatistics for medical research 6 6
    Use of computer programs in biostatistics 2 6
    How to use the appropriate biostatistics in medical research 4 6
    Research reports, presentation and publications 3 9
    Reference, acknowledgement and authorship 2 0
    Moral and ethic of researcher 1 0
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940