Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
356 991
สัมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
SEMINAR IN MEDICAL SCIENCES 1
1 (1-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การเลือกสรรหัวข้อเรื่อง ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม การอ่านรายงานทางวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ การนำเสนอและมีส่วนร่วมในการอภิปรายความก้าวหน้าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Selecting topics, literlature search and review, reading scientific reports with critical appraisal, presentation and participation in discussion on research progress in medical science.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ และเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Course orientation 3 0
    2. Oral presentation of selected topics in advanced medical science 4 0
    3. Attending and participation in seminar delivered by colleagues, faculty members and invited experts 8 0
 
รวม
15 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940