Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
362 712
การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน 1
Infection and Immunity 1
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
มนุษย์และจุลินทรีย์ เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน โมเลกุลของระบบภูมคุ้มกัน สื่อหรือสารตัวกลาง คีโมไคน์ ไซโทโคน์และตัวรับภูมิคุ้มกันชนิดที่มีมาแต่กำเนิดและชนิดที่ได้รับมา ภูมิคุ้มกันชนิดฮิวโมรอล การถ่ายโอนสัญญาณในระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันทางคลินิก และจุลินทรีย์ชนิดก่อโรคและช่องทางการเข้าสู่ร่างกายและการถ่ายพยาธิสภาพ
Man and microbes, cells of the immune system, molecules of the immune system, mediators, chemokines, cytokines and their receptors, innate immunity, acquired immunity, humoral immunity, signal transduction in the immune system,abnormal immunity, clinical immunity and microbial pathogens, portal of entry and pathogenesis
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และ
เป็น เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอื่น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Man and microbes 3 0
    Cells of the immune system 2 0
    Molecules of the immune system 3 0
    Mediators, chemokines, cytokines and their receptors 3 0
    Innate Immunity 2 0
    Acquired immunity 2 0
    Humoral immunity 1 0
    Signal transduction in the immune system 2 0
    Abnormal immunity 3 0
    Clinical immunology 3 0
    Microbial pathogens, portal of entry and pathogenesis 6 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940