Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
362 720
วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง
ADVANCED IMMUNOLOGY
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา จุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โครงสร้าง และกลไกของระบบภูมิคุ้มกันชนิดของการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน บทบาทของจีนที่ควบคุมในระบบภูมิคุ้มกัน กลไกที่ทันสมัยในการต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต การนำความรู้และวิธีการทางวิทยาภูมิคุ้มกันในระดับโมเลกุล
Structure and mechanisms of the immune system, type of the immune responses, role of genetic regulation in the immune system, the advanced defense mechanisms against bacteria, fungi, viruses and parasite infection, the application of advanced knowledge
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940