Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
362 721
วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง
ADVANCED BACTERIOLOGY
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา จุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หัวข้อเรื่องปัจจุบันที่กำลังได้รับความสนใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ รูปร่าง โครงสร้าง สรีรวิทยาและกลไกการทำให้เกิดโรคของแบคทีเรีย และพยาธิกำเนิดของโรคติดเชื้อแบบทีเรีย โดยเน้นความรู้และวิธีการทางวิทยาแบคทีเรียที่ทันสมัย
Current topics of interest to modem bacteriology, components, morphology, structure physiology of bacterial and pathogenesis of bacterial infections, emphasis on the advanced knowledge
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940