Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
362 722
วิทยาไวรัสขั้นสูง
ADVANCED VIROLOGY
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา จุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยในวิทยาไวรัส รวมถึง การเข้าสู่โฮสต์ของไวรัส กลไกการถ่ายแบบและการแสดงออกของจึน การกำกับการสังเคราะห์โปรตีน การกำกับ และความจำเพาะในระหว่างการเจริญเต็มที่ วิทยาภุฒิคุ้มกัน อันตรกิริยากับโฮสต์
Current topics in modern virology including viral entry, mechanism of replication and gene expression, regulation of protein synthesis, regulation and specificity during
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940