Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
362 723
วิทยาเห็ดราขั้นสูง
ADVANCED MYCOLOGY
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

หัวเรื่องปัจจุบันที่กำลังได้รับความสนใจเกี่ยวกับวิทยาเห็ดรา ลักษณะรูปร่าง สรีรวิทยา และการจำแนกชนิดของเชื้อรา เชื้อราที่ทำให้เกิดโรค การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อรา การรักษาโรคติดเชื้อรา เทคนิคที่ทันสมัยที่ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากเชื้อราและวิทยาเห็คราประยุกต์

Current issues of interest to modern mycology including morphology, physiology and classification of fungi; host defense against fungal infection; modern techniques for diagnostic mycology; application in mycology.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 362710
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำ 10 0
    การจำแนกชนิดของเชื้อรา 4 0
    การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อรา 3 0
    เชื้อราที่ทำให้เกิดโรค 21 0
    การวินิจฉัยโรคติดเชื้อราทางห้องปฏิบัติการ 4 0
    การรักษาโรคติดเชื้อรา 3 0
    วิทยาเห็ดราประยุกต์ 3 0
 
รวม
48 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940