Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
362 891
สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
SEMINAR IN MEDICAL MICROBIOLOGY I
1 (0-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา จุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เป็นวิชาที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเสนอรายงานหรือผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ โดยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้อาจารย์ในภาควิชาและนักศึกษาจะมีการพบปะประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจัย
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940