Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
363 214
ชีวเคมีสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
BIOCHEMISTRY FOR PUBLIC HEALTH STUDENTS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ส่วนประกอบทางเคมีของเซลล์ และความสำคัญทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุลและระบบบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคน เช่น คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน ลิพิด เอนไซม์ วิตามิน โคเอนไซม์ ฮอร์โมน กรดนิวคลีอิก ฟอร์ไฟริน เป็นต้น และยังศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเมแท-
Chemical structures, properties and functions of biomolecules such as carbohydrates, amino acids, proteins, lipids, enzymes, vitamins and coenzymes, nucleic acid, porphyrin. The metabolism of these biomolecules, the regulation of metabolic processes and
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940