Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
363 716
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
MEDICAL BIOTECHNOLOGY
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเน้นการผลิตและการพัฒนาวิธีการใช้สารชีวโมเลกุล อันได้แก่ เอนไซม์ แอนติบอดี กรดนิวคลิอิก ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมน ตลอดจนโปรตีนอื่น ๆ ในการตรวจวิเคราะห์โรค การรักษาโรค และ/หรือ การป้องกันโรค แนวทางการปรับ
Roles of biotechnology in the development of medicine and public health, with emphasis on production and development of methods using biomolecules, such as: enzymes, antibodies, nucleic acids, antibiotics, hormones and proteins in clinical diagnosis,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940